Innledning

Children’s Burn Care Foundation Ethiopia (CBCF) hadde også I 2011 sin hovedvirksomhet ved Myungsung Christian Medical Center (MCM) I Addis Abeba. Sykehuset er relativt godt utrustet og fremstår som et godt fungerende sykehus i landet. MCM er et private drevet sykehus som ønsker å drive undervisning av nasjonalt helse personell. MCM samarbeider med universitets sykehuset i Addis Ababa i forbindelse med utdanning av nasjonale ortopeder og nevrokirurger.
Flere utenlandske leger og sykepleiere arbeider ved MCM.

Denne rapporten omhandler CBCF’s aktiviteter i Ethiopia. Egen rapport om aktiviteten i Norge med innsamling, aksjoner, markedsføring, etc. vil bli utarbeidet.

Utrednings arbeid og veivalg for CBCF

CBCF har som målsetning å etablere et moderne barne brannskade sykehus i Addis Abeba. Dette spørsmålet har vært en viktig sak for CBCF sitt styre gjennom de siste årene.

Det ble i første halvdel av 2011 foretatt en utredning av dette spørsmålet. En hovedsak for styret var å legge til rette for at CBCF sitt engasjement i Etiopia på beste måte kunne forankres i en nasjonal struktur. Kontakt ble etablert med organisasjonen Evangelical Churches Fellowship of Ethiopia (ECFE). En arbeidsgruppe bestående av 7-8 medlemmer ble oppnevnt og møtte til regelmessige møter gjennom første halvdel av 2011. Bjarte Birkeland som da bodde i Etiopia, ble bedt om å fungere som sekretær for arbeidsgruppen. En ferdig utarbeidet rapport fra utrednings arbeidet ble presentert i juni 2011.

Utredningen presenterte klare anbefalinger om å arbeide for å etablere et nytt Medical Center i Addis Abeba hvor CBCF sitt engasjement kunne finne sin naturlige plass sammen med en annen norsk stiftelse som CBCF samarbeider tett med i landet, Trauma Care Ethiopia (TCE).

I forståelse med ECFE ble det i løpet av 2.halvdel av 2011 anbefalt å etablere forbindelser med Christian Medical Doctors & Dentists Association of Ethiopia, CMDDA. Formannen i denne legeforeningen, Dr Milion Shibeshi, var fast medlem av arbeidsgruppen som leverte utrednings rapporten fra ECFE. Det ble en naturlig prosess å etablere forbindelser med en etiopisk fagorganisasjon som også viste seg å ha lisens til å drive sykehus virksomhet i landet.

CBCF og TCE ble svært godt mottatt av CMDDA. Det viste seg at CMDDA i mange år hadde arbeidet for å etablere et medisinsk senter i landet. Det ble arrangert regelmessige møter hver 14. dag mellom CBCF /TCE og CMDDA utover senhøsten 2011. De formelle organene i CMDDA, The Advisory & Executive Boards støttet helhjertet opp om å utvikle et formelt samarbeid med CBCF og TCE.

Klinisk aktivitets profil for CBCF

Aktivitets nivået på sykehuset var tilnærmet det samme i 2011 som gjennom 2010. 80 brannskade pasienter – de fleste barn og ungdom – ble operert. I tillegg ble det operert rundt 40 andre plastikk kirurgiske pasienter, (trafikk skader, svulster og infeksjoner).
Mange brannskade pasienter ligger i flere uker før de kan skrives ut.
Vedlegg: Statistikk

CBCF stab:

Følgende personell er tilknyttet CBCF sitt arbeid I Etiopia:

Sykepleiere:
Anne Kari Knutsen Intensiv sykepleier / brannskade sykepleier
Kirba Noodhana Intensiv sykepleier
Negat Woldehawariat Operasjons sykepleier
Salem Mekonnen Sengepost sykepleier
Addisalem Adamu Sengepost sykepleier
Shawit Gebrehiwot Sengepost sykepleier

Fysioterapeut:
Roba Banata

Leger:
Einar Eriksen
Noah Gebremeskel

Kontor:
Abera Tajebe Finanse rådgiver (deltid)
Tsehay Legesse Sekretær

Anne Kari Knutsen kommer fra Brannskadeavsnittet på Haukeland Universitets sykehus i Bergen. Hun kom til Addis Abeba i slutten av januar 2011. Anne Kari har tidligere 1 års erfaring fra arbeid ved Yekatit 12 Hospital Burn Unit som Fredskorps deltager.
Anne Kari lønnes av CBCF og har hatt følgende ansvars område gjennom 2011:

  • Planlegge etablering av Intensivutdannings program i Etiopia
  • Drive internundervisning av sykepleiere tilknyttet brannskade enheten på MCM
  • Sykehus og Yekatit 12 Hospital Burn Unit

CBCF og TCE har arbeidet tett sammen det siste året for å planlegge etableringen av det første utdannings programmet for etiopiske intensiv – og akutt sykepleiere. Dette programmet vil bli knyttet opp til St Paul Hospital Millennium College i Addis Abeba. Utdanningen vil vare i 2 år og lede til en BSc grad. Utdanningen vil bli gjennomført dels på St Paul Hospital Millenium College (teori) dels på MCM Hospital (praksis). Oppstart planlegges i mars 2012.
Anne Kari har arbeidet tett sammen med intensiv sykepleier Noodhana Kirba som også støttes økonomisk gjennom CBCF.

Negat Woldehawariat returnerte fra sine Master studier I Port Elizabeth, sør Afrika høsten 2010. Henne hovedoppgaver i 2011 har vært følgende:

  • Planlegge etablering av Operasjonssykepleie utdannings program
  • Støtte sykepleierne ved Yekatit 12 Hospital Burn Unit
  • Fullføre sine Master studier med base i Addis Abeba

Utarbeidelsen av læreplanene for både Intensiv og Operasjons programmene har i sin helhet blitt gjennomført av personell tilknyttet både CBCF og TCE. Fagplanene ble formelt godkjent av Ministry of Health i juli 2011.
Det ble gjennomført en rekke møter med ledelsen for St Paul Hospital Millenium College i løpet av høsten 2011 for å planlegge den praktiske gjennomføringen av begge programmene.
Intensiv programmet forventes å starte i mars 2012 mens Operasjons programmet vil starte i august 2012.

I januar og februar 2011 ble CBCF tilgodesett med 3 sengepost sykepleiere. Fra dette tidspunktet ble det mulig å organisere den første Burn Unit ved MCM, med 5 barnesenger.

Sykepleierne
Sr Salem Mekonnen
Sr Addisalem Adamu and
Sr Shewit Gebrehiwot

har betydd svært mye for etableringen av CBCF sin Burn Unit. Alle 3 har utvist profesjonelle egenskaper og utvist stor interesse for å lære fagfeltet Burn Management. Det har blitt lange arbeidsdager, tidkrevende sårstell og utholdenhet på alle nivå i møte med en krevende pasientgruppe.
Deres innsats på ulike felt har betydd svært mye for behandlingen av de mange pasienter som har vært innom Burn Unit.

Dr Noah Gebremeskel er en underordnet lege med spesiell interesse for plastikk kirurgi. Han er lønnet av sykehuset med ansvarsområde å arbeide med CBCF sine pasienter.
Dr Noah har utført et stort og viktig arbeid på avdelingen. All oppfølging av inne liggende pasienter faller mye på hans skuldre. Han er også tilstede på nær sagt samtlige operative prosedyrer.
Dr Noah ønsker å spesialisere seg innen plastikkirurgi i framtiden.

Fysioterapeut Roba banata har hatt sitt arbeid på MCM siden 2009. Han har en Mastergrad innen fysioterapi fra Western Cape University i sør Afrika og er en meget erfaren og dyktig fagperson.
CBCF er svært takknemlig for det samarbeidet vi får ha med han. Fysioterapi og opptrening etter kirurgi er avgjørende for å få pasientene rehabilitert.

Mr Abera Tajebe har en deltids stilling hos CBCF. Hans ansvars oppgaver er å ferdigstille kvartals -, halvårs – og års rapporter. Han har det daglige ansvaret for at økonomien flyter som den skal og har kontakt med styreleder og regnskapsleder i Norge.
Abera er også behjelpelig med å få CBCF formelt registrert i Etiopia.

Alemtsehay Legesse har fungert som sekretær for både CBCF og TCE siden sommeren 2011. Alemtsehay har oversikt over alle våre pasienter og fører kartotek over alle som venter på innleggelse. Hun er en viktig person i alt som har med formell innskriving og utskriving å gjøre, samt innkalling til etterkontroll.

Fund raising virksomhet og sosiale aktiviteter

Walk & Run ble arrangert for 2. gang ved International Community School i Addis Abeba den 19.mars 2011. Studenter, foreldre og lærere deltok på 300 meters banen på skolen. I tillegg stilte CBCF med rundt 10 brannskade pasienter og nærmere 25 andre fra sykehuset og tilstedeværende norske studenter.

Den kjente langdistanse løperen fra Etiopia, Meseret Defar og hennes 2 barn var også med å kaste glans over arrangementet. Dette ble et svært vellykket arrangement hvor det vrimlet av barn og voksne som løp eller gikk runde for runde for å støtte CBCF sin virksomhet.

Tilsammen ble det samlet inn rundt kr 130.000 til CBCF (inkl sponsorer fra Norge)

Burn Camp Norway 10 år

Burn Camp Norge feiret sommeren 2011 10 års jubileum. Arrangementet ble holdt i Bergens regionen. 2 av CBCF sine brannskade pasienter samt en av våre etiopiske sykepleiere (Addisalem Adamu) ble invitert til arrangementet. Det ble selvsagt et minne for livet til de alle tre.

Internasjonale sponsorer:

Det samles inn store beløp I Norge til driften av CBCF.
Parallelt med støtten fra ulikt hold i Norge, har CBCF oppnådd å knytte kontakt til flere internasjonale støttespillere. Disse sponsorene har CBCF blitt kjent med gjennom arbeidet som drives i Addis Abeba:

1 Facing Africa

Facing Africa (FA) er en britisk veldedighets organisasjon som I en årrekke haroperert utallige pasienter I Etiopia med alvorlige ansikts deformiteter. FA sin målgruppe er i første rekke NOMA pasienter. NOMA pasienter presenteres ofte med uttalte deformiteter i ansiktet hvor både nese, kjevebein, ansiktshud og lepper dels eller fullstendig kan mangle. Årsaken skyldes infeksjoner hos pasienter som har nedsatt immunforsvar av ulike grunner.
FA opererer pasienter i Addis Abeba 2 ganger hvert år og bringer et profesjonelt team av kirurger, anestesileger og sykepleiere med seg. I etterkant av disse 2 ukers besøkene, er det svært ofte nødvendig med en og annen tilleggs operasjon for noen av pasientene. Dette besørger CBCF for.
CBCF har etablert et godt og fruktbart samarbeid med FA gjennom de siste 2-3 årene. CBCF har en skriftlig avtale med FA hvor FA yter økonomisk støtte til behandling av pasienter med skader i hode / hals regionen (brannskader, annen type skade, svulster etc)

2 ICON (International Children’s Outreach Network)

ICON er en veldedighets organisasjon fra staten Washington, USA. Organisasjonen har i over 10 år hjulpet barn med brannskader, leppe – gane spalter og klumpfot.
ICON støtter arbeidet til CBCF og ønsker å fortsette denne støtten i årene som ligger foran.

3 Entoto Foundation

Entoto Foundation er også en veldedighets organisasjon I USA som yter økonomisk støtte til behandling av etiopiske pasienter.
Entoto Foundation har bidratt med støtte til CBCF for behandling av en lang rekke pasienter gjennom hele 2011. Organisasjonen støtter behandling av både barn og voksne.

4 Esperanza Foundation

Esperanza Foundation er en sveitsisk hjepeorganisasjon som gjennom de siste 2 årene har støttet CBCF sitt engasjement på Yekatit 12 Hospital Burn Unit.

For mer informasjon: Se nedenfor

Yekatit 12 Hospital Burn Unit

CBCF har støttet Yekatit 12 Hospital Burn Unit siden November 2008. Det vises til tidligere års rapporter.
Støtten fra CBCF i 2011 ble konsentrert omkring følgende områder:

  • Lønns midler til 2 anestesi sykepleiere
  • Kost tilskudd til brannskade pasientene
  • Opplæring og kurs virksomhet for sykepleierne ved Yekatit Burn Unit

Anne Kari Knutsen og Negat Woldehawariat har begge engasjert seg på Yekatit Burn Unit gjennom hele 2011. Sykepleiere fra andre sykehus har også blitt invitert til kurs virksomhet

Hjelpeorganisasjonen Esperanza Foundation fra Sveits har gjennom de siste 2 årene støttet CBCF sin virksomhet på Yekatit 12 Hospital Burn Unit.
Støtte beløpet har vært på USD 20.000 per år. CBCF på sin side har bidratt med støtte tilsvarende USD 10.000 årlig slik at den totale årlige støtten har ligget på ca USD 30.000.-

Alemachen Rehabilitation Center, Addis Ababa

Alemachen Rehabilitation Center er lokalisert I nord-vestre kant av Addis Abeba. Senteret har vært i drift siden midt på 70 tallet. The Dutch Catholic Church er driftsansvarlig.
CBCF har gjennom hele 2011 hatt et svørt fruktbart samarbeid med Alemachen. Et stort antall brannskadde barn i alderen 5 – 14 år har fått oppholde seg på senteret før sykehus opphold og til rehabilitering etter sykehus oppholdet.
Barna på Alemachen blir svært godt ivaretatt både med hensyn til medisinsk oppfølging, kosthold, personlig hygiene samt sosialt. Barna blir gjerne værende på Alemachen iblant i flere uker uten at dette koster CBCF noe.
Senteret har en kapasitet på 40 barn.

Addis Abeba, 30. April 2012
Einar Eriksen
CBCF representant
Addis Abeba
Etiopia